Nirakar Education Society

Mashem, Loliem, Canacona
Goa 403728
Phone – 0832-2640225
Email - info@nirakar.org

President: Prashant Naik.

Nirakar High School

Mashem, Loliem, Canacona
Goa 403728
Phone – 0832-2640225
Email - nirakarschool@rediffmail.com

Headmaster: Hemant Kamat
Mobile: +919420896091

Tudal High School

Tudal,Gaondogrem, Canacona
Goa 403702
Phone – 0832-2649325

Headmaster: Vassalo Carvalho
Phone :+917588491290
E-mail:vassalocarvalho@yahoo.in

Angle Higher Secondary School

Dapot, Mashem, Canacona
Goa 403728
Phone - 0832-2640525
Email - sasole@rediffmail.com

Principal: Jairam Gaonkar
Phone: +919422446670
Email: jkgaonkar@gmail.com